Web 3.0 − jak będzie wyglądać Internet przyszłości?

Web 3.0 - what will the internet of the future look like?

Web 3.0 - what will the internet of the future look like?

Web 3.0 − jak będzie wyglądać Internet przyszłości?

Świat w którym duże koncerny nie śledzą w Internecie  naszych poczynań a jego użytkownicy  są bezpieczni od wykradania danych  wydaje się być utopijną wizją przyszłości, ale czy na pewno?

Web 3.0 czyli projekt zdecentralizowanego Internetu, który opiera się na technologii blockchainów i zakłada bezpieczeństwo użytkowników, ochronę przed wielkimi korporacjami oraz rządami, które mają apetyt na nasze dane i działania w Internecie.

Co jest nie tak z obecnym Internetem?

Internet, który był pierwotnie wojskowym projektem komunikacyjnym powstałym w latach 60 XX wieku, stał się masową maszynką do zarabiania pieniędzy przez firmy. Obecnie by uniknąć ogromu reklam, które w dużej mierze powinny być personalizowane pod nasze upodobania choć nie zawsze tak jest, musimy wykupić wersję premium danej usługi. Masowość spłyca merytoryczną treść i wartość, co prowadzi do tego że użytkownicy Internetu zbierają coraz więcej bezużytecznych informacji.

Ale chwila, czy chcemy żeby firmy zbierały od nas wrażliwe dane umieszczały je w swoich data centers,  a następnie wykorzystywały je do sprzedawania swoich produktów? Interes użytkownika w tym układzie  jest znikomy, ponieważ zostaje ciągle narażony na oddziaływanie reklam za które i tak płaci swoimi danymi za użytkowanie danych stron/aplikacji.

Web 3.0 Remedium na masowość. 

Web 3.0 usprawni algorytmy dzięki zaawansowanej technologii AI, ma to na celu sprawienie, że wyświetlana treść będzie dla nas merytoryczna i wartościowa.

Algorytmy big data będą  analizować, a następnie wybierać i rekomendować dopasowane treści uwzględniając prywatność i własność użytkowników. Pozwoli to użytkownikom uniknąć sytuacji gdzie dana reklama, bądź treść totalnie ich nie dotyczy.

Głęboko wierzymy, że projekt Web 3.0 nie będzie tylko utopią, a w niedalekiej przyszłości zostanie wdrożony.

Web 3.0 - what will the internet of the future look like?

The world in which large corporations do not follow our activities on the Internet and its users are safe from data theft seems to be a utopian vision of the future, but is it really? Against large corporations and governments that have an appetite for our data and activities on the Internet.

What's wrong with the current Internet?

The Internet, which was originally a military communication project launched in the 1960s, has become a massive money-making machine for businesses. Currently, to avoid the enormity of advertisements, which should be personalized to our liking to a large extent, although this is not always the case, we have to buy the premium version of the service. Mass mass reduces substantive content and value, leading to Internet users collecting more and more useless information. Wait a minute, do we want companies to collect sensitive data from us, place it in their data centers, and then use it to sell their products? The interest of the user in this system is negligible, because he is constantly exposed to the impact of advertisements, for which he pays with his data for the use of given websites / applications.

Web 3.0 Remedy for Massiveness.

Web 3.0 will improve the algorithms thanks to advanced AI technology, its aim is to make the displayed content substantive and valuable for us. Big data algorithms will analyze and then select and recommend matched content taking into account the privacy and property of users. This will allow users to avoid situations where a given advertisement or content does not apply to them. We strongly believe that the Web 3.0 project will not be just a utopia, but will be implemented in the near future.

Web 3.0 - what will the internet of the future look like?

The world in which large corporations do not follow our activities on the Internet and its users are safe from data theft seems to be a utopian vision of the future, but is it really? Against large corporations and governments that have an appetite for our data and activities on the Internet.

What's wrong with the current Internet?

The Internet, which was originally a military communication project launched in the 1960s, has become a massive money-making machine for businesses. Currently, to avoid the enormity of advertisements, which should be personalized to our liking to a large extent, although this is not always the case, we have to buy the premium version of the service. Mass mass reduces substantive content and value, leading to Internet users collecting more and more useless information. Wait a minute, do we want companies to collect sensitive data from us, place it in their data centers, and then use it to sell their products? The interest of the user in this system is negligible, because he is constantly exposed to the impact of advertisements, for which he pays with his data for the use of given websites / applications.

Web 3.0 Remedy for Massiveness.

Web 3.0 will improve the algorithms thanks to advanced AI technology, its aim is to make the displayed content substantive and valuable for us. Big data algorithms will analyze and then select and recommend matched content taking into account the privacy and property of users. This will allow users to avoid situations where a given advertisement or content does not apply to them. We strongly believe that the Web 3.0 project will not be just a utopia, but will be implemented in the near future.