Dlaczego uwielbiamy Wrocław?

Why do we love Wrocław?

Why do we love Wrocław?

Wrocław jest stolicą  województwa dolnośląskiego. Regionu który, z racji swojego położenia geograficznego, jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Sąsiaduje bowiem z dwoma państwami: Republika Czech oraz RFN.  Posiada trzy specjalne strefy ekonomiczne, będące motorem rozwoju województwa. Tym niemniej  to Wrocław, jako stolica regionu, jest sercem i centrum większości  pozytywnych procesów gospodarczych. Miasto  liczy  około 683 tysięcy mieszkańców i  zajmuje obszar  292,8 km², co stawia go w rankingu największych miast w Polsce. Jest także wiodącym ośrodkiem akademickim, z licznymi Uniwersytetami i Politechniką. Na terenie Wrocławia utworzono Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Wrocławski Park Technologiczny.  We Wrocławiu swoje siedziby mają giganci branży IT tacy jak IBM, NOKIA, GOOGLE. Wszystko to razem wzięte czyli: obszar, rozwinięta infrastruktura, położenie oraz kapitał  ludzki stanowią  atrakcyjne cechy dla potencjalnych inwestorów, gdyż są kluczowymi aspektami w rozwijaniu gospodarczych przedsięwzięć.  Tam, gdzie prężnie rozwija się wszelka działalność gospodarcza są też korzystne warunki  rozwoju dla  wielu firm z sektora IT. Według Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu funkcjonuje 264 377 firm, z czego 10 293 stanowią firmy IT.  

W tym artykule skupimy się jakie czynniki sprawiają, że Wrocław jest coraz chętniej wybierany przez firmy. 

Wynajem biura

Pandemia odcisnęła swoje piętno na niemal każdym aspekcie życia społecznego i gospodarczego.  W obszarze prawa pracy upowszechniła wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków służbowych w sposób zdalny. Większość, wszelkiej maści,  pracowników biurowych oraz branży IT, za najbardziej pożądany zaczęła postrzegać formułę pracy home office, zatem  powierzchnie biurowe straciły na znaczeniu. Obecnie zaczynamy  obserwować odwrotny trend, ponieważ ludzie coraz bardziej odczuwają potrzebę kontaktu z zespołem oraz kolegami z pracy. Sprzyjają temu ładne i dobrze zaprojektowane oraz wyposażone biura. We Wrocławiu jest ponad 60 tyś. m². powierzchni biurowej. Ich wynajem waha się między 50 a 60 zł za metr kwadratowy, cena jest zależna od miejsca, w którym się znajduje się biurowiec (w centrum są najdroższe), ale także od stylu jego budownictwa. W porównaniu z innymi miastami takimi jak Warszawa czy Poznań, wrocławskie biura nie należą do najtańszych, ale i nie należą do najdroższych.

Uczelnie

Wrocław jest trzecim, pod względem ilości studentów, miastem akademickim w Polsce. Na obszarze miasta znajduje się 115 tysięcy studentów oraz 25 uczelni, w tym Politechnika Wrocławska, która plasuje się  w pierwszej piątce uczelni wyższych w Polsce. Kształci ona interdyscyplinarne umysły ścisłe, które zasilają firmy IT.  Studenci rozwijają się na takich kierunkach jak informatyka oraz robotyka. Zapewnia im to atrakcyjne wykształcenie oraz umiejętności w branży IT. Ponadto przedsiębiorcy w ramach  współpracy  z uczelniami oferują staże, które przyczyniają się zarówno do rozwoju studentów, jak i ich firm. 

Infrastruktura

Stwierdzenie, że Wrocław ma 2 metry kwadratowe jest częste, ponieważ większość najważniejszych instytucji oraz atrakcyjnych miejsc jest skompresowana na stosunkowo niewielkim kompaktowym  obszarze. Dzięki temu, w celu załatwiania codziennych potrzeb, nie trzeba pokonywać dużych odległości.. W granicach miasta możemy znaleźć ponad 230 restauracji oraz 20 centrów handlowych, które rosną jak grzyby po deszczu. W dodatku w obszarze rynku możemy załatwić większość spraw urzędowo-administracyjnych. Wrocław jest też dobrym miejscem dla ludzi ceniących sobie naturę, ponieważ jest tu sporo terenów zielonych. W granicach miasta znajdują się aż 32 parki w tym część z nich w ścisłym centrum miasta (np. Park Tołpy). Ogromnym plusem jest szeroko rozwinięta sieć

Transportu publicznego, dzięki któremu pracownicy mogą dotrzeć do biura nie niszcząc ekosystemu naszej planety.  Dla osób, które nie przepadają za tramwajem bądź autobusem są hulajnogi elektryczne, które można spotkać na każdym rogiem. 

Eventy

Stwierdzając, że stolica Dolnego Śląska jest miejscem, w którym ciągle się coś dzieje nie byłoby kłamstwem. We Wrocławiu co roku odbywają się eventy IT, które gromadzą jednakowo pracodawców oraz pasjonatów technologii. Takie wydarzenia są dobrą okazją do nawiązania współpracy bądź pozyskania nowych pracowników. Poza eventami tematycznymi, we Wrocławiu, jest mnóstwo atrakcji, które są dobrą okazją do zintegrowania zespołów.  W okresie letnim poza oczywistymi rozrywkami takimi jak pokazy fontanny na pergoli przy Hali Stulecia oraz wycieczek do ZOO  możemy uczestniczyć w wyścigach konnych oraz koncertach w operze. Natomiast w okresie zimowym, najpopularniejszym wydarzeniem jest Jarmark. Możemy na nim kupić produkty lokalnych rzemieślników oraz rozkoszować się świąteczną atmosferą.

Wrocław is the capital of the Lower Silesian Voivodeship. A region which, due to its geographical location, is very attractive for investments. It is adjacent to two countries: the Czech Republic and Germany. It has three special economic zones, which are the driving force behind the voivodeship's development. Nevertheless, Wrocław, as the capital of the region, is the heart and center of most positive economic processes. The city has about 683,000 inhabitants and covers an area of ​​292.8 km², which puts it in the ranking of the largest cities in Poland. It is also a leading academic center, with numerous Universities and a Polytechnic University. The Wrocław Entrepreneurship Incubator and the Wrocław Technology Park were established in Wrocław. The giants of the IT industry such as IBM, NOKIA, GOOGLE have their headquarters in Wrocław. All this taken together, i.e. the area, developed infrastructure, location and human capital are attractive features for potential investors, as they are key aspects in the development of economic ventures. Where all economic activities are dynamically developing, there are also favorable development conditions for many companies in the IT sector. According to the Central Statistical Office, there are 264,377 companies in Wrocław, 10,293 of which are IT companies. In this article, we will focus on what factors make Wrocław more and more willingly chosen by companies.

Office rent

The pandemic has left its mark at every stage of life and the economy. In the section of the law of official employment that are intended for the employees of their employees in the manner in which. Website, www.biur.com. The current fact is that people often become trends as the increasingly felt trend is felt with employees and colleagues. Nice and well-equipped and equipped offices contribute to this. There is over 1.3 million m² in Wrocław. office space. They rent a pendulum between PLN 50 and PLN 60 per square meter, the price is the place where the office building is located, but also the style of its construction. In another city, such as Warsaw or Poznań, Wrocław offices are not for the second, but also not for the most expensive ones.

Colleges

Wrocław is the third academic city in Poland in terms of the number of students. There are 115,000 students and 25 universities in the city, including the Wrocław University of Technology, which ranks among the top five universities in Poland. It educates interdisciplinary science minds that power IT companies. Students develop in such fields as computer science and robotics. This provides them with attractive education and skills in the IT industry. Moreover, entrepreneurs, in cooperation with universities, offer internships that contribute to the development of both students and their companies.

Infrastructure

The statement that Wrocław is 2 square meters is common because most of the most important institutions and attractive places are compressed into a relatively small compact area. Thanks to this, in order to deal with everyday needs, you do not have to travel long distances .. Within the city limits we can find over 230 restaurants and 20 shopping centers that grow like mushrooms after rain. In addition, in the area of ​​the market, we can handle most of the official and administrative matters. Wrocław is also a good place for people who appreciate nature, because there is a lot of green areas here. There are as many as 32 parks within the city limits, some of them in the very center of the city (eg Tołpa Park). A huge advantage is the widely developed network of public transport, thanks to which employees can reach the office without destroying the ecosystem of our planet. For people who do not like trams or buses, there are electric scooters that can be found around every corner.

Events

It would not be a lie to say that the capital of Lower Silesia is a place where something is always happening. Every year, IT events are held in Wrocław, gathering both employers and technology enthusiasts. Such events are a good opportunity to establish cooperation or recruit new employees. In addition to thematic events, there are many attractions in Wrocław that are a good opportunity to integrate teams. In summer, apart from the obvious entertainment, such as the fountain shows on the pergola at the Centennial Hall and trips to the ZOO, we can participate in horse races and concerts at the opera. However, in the winter, the most popular event is the Fair. We can buy local craftsmen's products there and enjoy the festive atmosphere.

Wrocław is the capital of the Lower Silesian Voivodeship. A region which, due to its geographical location, is very attractive for investments. It is adjacent to two countries: the Czech Republic and Germany. It has three special economic zones, which are the driving force behind the voivodeship's development. Nevertheless, Wrocław, as the capital of the region, is the heart and center of most positive economic processes. The city has about 683,000 inhabitants and covers an area of ​​292.8 km², which puts it in the ranking of the largest cities in Poland. It is also a leading academic center, with numerous Universities and a Polytechnic University. The Wrocław Entrepreneurship Incubator and the Wrocław Technology Park were established in Wrocław. The giants of the IT industry such as IBM, NOKIA, GOOGLE have their headquarters in Wrocław. All this taken together, i.e. the area, developed infrastructure, location and human capital are attractive features for potential investors, as they are key aspects in the development of economic ventures. Where all economic activities are dynamically developing, there are also favorable development conditions for many companies in the IT sector. According to the Central Statistical Office, there are 264,377 companies in Wrocław, 10,293 of which are IT companies. In this article, we will focus on what factors make Wrocław more and more willingly chosen by companies.

Office rent

The pandemic has left its mark at every stage of life and the economy. In the section of the law of official employment that are intended for the employees of their employees in the manner in which. Website, www.biur.com. The current fact is that people often become trends as the increasingly felt trend is felt with employees and colleagues. Nice and well-equipped and equipped offices contribute to this. There is over 1.3 million m² in Wrocław. office space. They rent a pendulum between PLN 50 and PLN 60 per square meter, the price is the place where the office building is located, but also the style of its construction. In another city, such as Warsaw or Poznań, Wrocław offices are not for the second, but also not for the most expensive ones.

Colleges

Wrocław is the third academic city in Poland in terms of the number of students. There are 115,000 students and 25 universities in the city, including the Wrocław University of Technology, which ranks among the top five universities in Poland. It educates interdisciplinary science minds that power IT companies. Students develop in such fields as computer science and robotics. This provides them with attractive education and skills in the IT industry. Moreover, entrepreneurs, in cooperation with universities, offer internships that contribute to the development of both students and their companies.

Infrastructure

The statement that Wrocław is 2 square meters is common because most of the most important institutions and attractive places are compressed into a relatively small compact area. Thanks to this, in order to deal with everyday needs, you do not have to travel long distances .. Within the city limits we can find over 230 restaurants and 20 shopping centers that grow like mushrooms after rain. In addition, in the area of ​​the market, we can handle most of the official and administrative matters. Wrocław is also a good place for people who appreciate nature, because there is a lot of green areas here. There are as many as 32 parks within the city limits, some of them in the very center of the city (eg Tołpa Park). A huge advantage is the widely developed network of public transport, thanks to which employees can reach the office without destroying the ecosystem of our planet. For people who do not like trams or buses, there are electric scooters that can be found around every corner.

Events

It would not be a lie to say that the capital of Lower Silesia is a place where something is always happening. Every year, IT events are held in Wrocław, gathering both employers and technology enthusiasts. Such events are a good opportunity to establish cooperation or recruit new employees. In addition to thematic events, there are many attractions in Wrocław that are a good opportunity to integrate teams. In summer, apart from the obvious entertainment, such as the fountain shows on the pergola at the Centennial Hall and trips to the ZOO, we can participate in horse races and concerts at the opera. However, in the winter, the most popular event is the Fair. We can buy local craftsmen's products there and enjoy the festive atmosphere.