Czym jest workation?

What is a workation?

Was ist eine Workation?

Czym jest workation?

Zbliża się czas wakacji, czyli teoretycznie ładnej pogody, dłuższego dnia oraz potencjalnie wyższych temperatur. Wszystko to powoduje, że bardziej wolimy spędzać czas w parkach, na basenie, na szlakach górskich oraz w beach barach niż w przestrzeni biurowej. Wychodząc naprzeciw tym preferencjom niektórzy pracodawcy zapraszają swoich pracowników na wyjazdy służbowe, które nazywa się workation. Jest to coraz popularniejsza forma pracy zdalnej, w której pracownicy zamiast w biurze pracują w turystycznych miejscowościach.

Czym tak naprawdę jest workation?

Jest to połączenie słowa praca i wakacje. W praktyce oznacza to, że pracodawca zaprasza swoich pracowników na wakacje po to, aby pracowali zdalnie. Pracownicy najczęściej są zapraszani w wypoczynkowe miejsca takie jak góry czy morze, jednakże czas spędzony tam jest liczony jako normalne godziny pracy. Warto również wspomnieć, że to pracodawca zazwyczaj pokrywa wydatki takiego wyjazdu. 

Jakie są zalety workation? 

Na pierwszą myśl przychodzi zmiana otoczenia, która faktycznie wpływa na komfort pracy. Dzięki temu pracownicy mogą spojrzeć na swoje projekty z góry i dostrzec pewne wcześniej niezauważalne kwestie oraz rozwiązania problemów. Ponadto wzrasta efektywność pracowników, najczęściej wynikająca właśnie ze zmiany szarej przestrzeni biurowej na inspirujący widok Alp bądź plaży na Lazurowym wybrzeżu. Kolejną wartą uwagi zaletą workation jest, odbywająca się po godzinach pracy, integracja zespołu. Odbywa się ona w odmiennej od codzienności scenerii często na szlakach górskich lub na basenie. Te okoliczności ułatwiają tworzenie się więzi między pracownikami oraz budują proces tożsamość organizacji. Nierzadko dochodzi wówczas do wzajemnego, mniej formalnego poznania i zgrania się zespołu. 

Czy workation jest popularne w polskich firmach? 

Do niedawna workation było w Polsce czymś zupełnie obcym zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jednakże pandemia Covid-19 udowodniła, że nie tylko w miejscu pracy można wypełniać swoje obowiązki. Natomiast niedobór, na rynku pracy, wykwalifikowanych pracowników oraz coraz poważniejszy problem wypalenia zawodowego zmusza kadry zarządzające firmami do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom pracowników, oraz szukania nowych rozwiązań w celu efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi i w tym celu zdecydowali się motywować swoje zespoły za pomocą workation. 

What is a workation?

The time of vacation is approaching, i.e. theoretically nice weather, a longer day and potentially higher temperatures. All this means that we prefer to spend time in parks, at the swimming pool, on a walk, in beach bars than in the office space. In order to meet these preferences, some employers invite their employees to work trips. It is an increasingly popular form of remote work, in which employees work in tourist destinations instead of in the office.

What is a workation really?

It is a combination of the words work and vacation. In practice, this means that the employer invites his employees on vacation to work remotely. Employees are most often invited to recreational places such as the mountains or the sea, however, the time spent there is counted as normal working hours. It is also worth mentioning that the employer usually covers the expenses of such a trip.

What are the advantages of a workation?

The first thought comes to changing the environment, which actually affects the comfort of work. Thanks to this, employees can look at their projects from above and see some previously unnoticed issues and solutions to problems. In addition, the efficiency of employees increases, most often due to the change of gray office space to an inspiring view of the Alps or the beach on the Cote d'Azur. Another noteworthy advantage of workation is team integration that takes place after working hours. It takes place in a scenery different from everyday life, often on mountain trails or in a swimming pool. These circumstances facilitate the formation of ties between employees and build the identity of the organization process. It often happens that the team gets to know each other, less formally, and work together.

Is a workation popular in Polish companies?

Until recently, workation was something completely foreign to both employers and employees in Poland. However, the Covid-19 pandemic has proved that it is not only in the workplace that you can do your job. On the other hand, the shortage of qualified employees on the labor market and the increasingly serious problem of burnout force the management of companies to meet the expectations of employees and look for new solutions in order to effectively manage their human resources, and for this purpose they decided to motivate their teams by means of workation.